Resmi Gazete’de bugün (28.12.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7429 Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Mülga Para-Kredi ve Uyum Konseyinin Ziraî Eserlerde İhracat İadesi Yardımlarına Ait Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6614)
–– Birtakım Eserlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım İştirak Hissesi Fiyatlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)
–– 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı Unsurunun Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Hususunda Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına Ait Olarak Anılan Kanunun Süreksiz 21 inci Unsurunda Yer Alan Mühletin 1/7/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6616)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/692, 693)
TEBLİĞLER
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildirim (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (İhracat: 2022/10)
–– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Hususu Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
–– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Unsuru Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
–– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Hususu Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Hususu Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
–– Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2018/14186 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/11/2022 Tarihli ve 2016/14586 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
5/5 - (1 oy)

Yorumlar kapalı.