Resmi Gazete’de bugün (28.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7434 Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 118)
–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Takım İhdas Edilmesine Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 119)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Hazinenin İştirak Finans Kefalet Anonim Şirketine İştirak Etmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6772)
–– Tarım Yerlerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 6773)
–– Büyükşehir Belediyeleri, Vilayet Özel Yönetimleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Hisselerden Yapılacak Kesintilere Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 6774)
–– Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Minimum Meblağının Belirlenmesi ile 6/2/2019 Tarihli ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6775)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6776)
–– Çorum Vilayetinde Yapılacak Olan Global Barut Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6777)
–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2023 Yılında Muahede Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal yahut Hizmetlerin Mali Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine Ait Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6778)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58)
YÖNETMELİKLER
–– Kimi Ziyanlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik
–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Petrol Piyasasında Yapılacak Kontroller ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Fiyata Tabi Müracaatlar ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Fiyatlara Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel Tıbbi Hedefli Besinler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
–– Türk Patent ve Marka Kurumu Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile İlgili 2023/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (No:2023/3)
–– Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Çek Defterlerinin Baskı Biçimine ve Bankaların Gebe Ödemekle Yükümlü Olduğu Ölçünün Belirlenmesine Ait Bildiri (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2023/3)
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Minimum Özkaynak Ölçülerinin Yine Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/01/2023 Tarihli ve 11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566 Sayılı Kararları
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 26 /01/2023 Tarihli ve 11591, 11595, 11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 11603, 11607 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.