Resmi Gazete’de bugün (23.02.2023)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Birtakım Mal ve Hizmetlerden Fiyatsız yahut İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine Ait Karar (Karar Sayısı: 6828)
–– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 2 nci, Ek 3 üncü ve Ek 4 üncü Unsurlarında Belirtilen Mali Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6829)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)
–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş Vilayetinde Meydana Gelen Zelzeleler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa Vilayetleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Zorlayıcı Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Müddetlerinin Yine Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6831)
–– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Ziraî Üretime Dair Düşük Kâr Hissesi Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 6832)
–– Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833)
–– Türkiye Petrolleri Anonim Paydaşlığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834)
–– Ekli (1), (2) ve (3) Sayılı Haritalarda İsimleri ve Sonları Belirtilen Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Muhafaza ve Gelişim Bölgelerinin Tespit ve İlan Edilmesine, Giresun Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezinin, Sonları Ekli (4) Sayılı Haritada Gösterildiği Biçimde Değiştirilerek Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6835)
–– Göksun İlçesi Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Gayesiyle Birtakım Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6836)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)
YÖNETMELİKLER
–– Etraf Müsaade ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Değerli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Temelleri ile Değerli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– 1567 Sayılı Türk Parasının Değerini Müdafaa Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Fiyatlara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Hissesinin Alınmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı İşçi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Değerli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Bildirim (No: 2023/1)
–– Türk Parası Değerini Muhafaza Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023-32/67)
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildiri (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/16)
–– Kırsal Kalkınma Dayanakları Kapsamında Ferdi Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/17)
–– Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2023/18)
–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildiri (No: 2023/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihli ve 2019/21721 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2022 Tarihli ve 2018/24539 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Yazıyı Oyla

Yorumlar kapalı.